ALGEMENE VOORWAARDEN GOBLANCO B.V.

Reis- en Boekingsvoorwaarden GoBlanco – winterseizoen 2019/2020. Aanvullend op de algemene reis‐ en boekingsvoorwaarden, zoals in dit
document beschreven, hebben wij, GoBlanco, een aantal voorwaarden opgesteld welke van toepassing zijn op alle vakanties welke wij zelf
organiseren. Indien U heeft geboekt heeft U getekend voor deze reisvoorwaarden.

 

Totstandkoming Reisovereenkomst
Zodra u toestemming heeft gegeven om te boeken via de website is uw boeking definitief. Er geldt géén herroepingsrecht.

 

Betaling
Bij boeking betaalt U 30% van de totale reissom als aanbetaling. De overige 70% van de reissom dient 8 weken, lees 54 kalenderdagen voor aankomst, op onze rekening te staan. Boekt U binnen 8 weken voorafgaand van uw reis moet U het gehele bedrag betalen.

 

Annuleren
Indien u onverhoopt uw vakantie wenst te annuleren, dan gelden de volgende termijn/kosten;
· U kunt annuleren tot 6 weken, lees 36 kalenderdagen voor vertrek. Wij zullen alle gelden dan terug storten met uitzondering van 25 euro administratiekosten.
· Van de 36tigste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek: krijgt U 50% van de reissom teruggestort*
· Vanaf de 15de dag voor vertrek: bent U ons de volledige reissom schuldig*.
* met de reissom bedoelen we het totale bedrag van uw boeking. Let op: Bij groepsreizen, waarvoor een x-aantal bedden in optie zijn genomen, zijn andere annuleringsvoorwaarden van toepassing. De hiervoor geldende voorwaarden staan beschreven in de door de betreffende organisatie getekende groepenofferte/bevestiging. Hiervoor gelden dus niet (!) bovengenoemde annuleringsvoorwaarden.

 

Doorgang festival
Het wintersportfestival zal doorgang vinden indien er meer dan 75 betalende reizigers geboekt hebben.

 

De geboekte vakantie gaat ten alle tijden door. Het appartement, de skipas en de variabelen: toeristenbelasting, handdoeken, opgemaakte bedden en eindschoonmaak blijven staan. Indien U extra geboekt heeft voor ski-snowboardhuur en/of ski-snowboardlessen dan blijven deze boekingen ook staan. Voor deze boekingen blijven alle voorwaarden ongewijzigd van toepassing. Bij het niet behalen van de 75 mensen krijgt U 100 euro teruggestort op uw rekening zijnde alle onderdelen die vallen onder het arrangementsdeel festivalticket zoals op de site vermeld indien U de gehele week heeft geboekt. U krijgt 75 euro terug indien U een weekendarrangement heeft geboekt. Zolang er geen contact opgenomen wordt mag U er vanuit gaan dat het festival doorgaat. Indien het festival geannuleerd wordt krijgt U dat uiterlijk twee weken van tevoren te horen of dit het geval is.

 

Doorgang festivalactiviteiten: tijdens de week vinden de programma onderdelen wel/geen doorgang onder voorbehoud van weersomstandigheden, dan wel advies van lokale partners. Als een onderdeel géén doorgang vindt, dan wordt er in overleg met de lokale partner een alternatieve dag(deel) gezocht om het onderdeel alsnog plaats te laten vinden. Annuleren van de betreffende activiteit dan wel het verplaatsen naar een andere dag(deel) kunnen geen rechten aan worden ontleent.

 

Acties of Kortingscodes
Indien U gebruik maakt van een actie of een kortingscode dan geldt alleen de desbetreffende korting of de desbetreffende actie. U kunt in geen enkel geval gebruik maken van twee acties of kortingen tegelijkertijd.

 

Wijzigen
Houdt u er rekening mee dat het wijzigen van uw vakantie of vakantie onderdelen niet altijd mogelijk is, en dat hier soms hoge kosten mee gemoeid zijn. Wij doen ons best de kosten voor u te beperken maar kunnen soms niet om hoge wijziging kosten heen. Goed om te weten: Naast de kosten van de wijziging van betreffende accommodatie onderdeel of het hotel brengen wij €25 administratiekosten per wijziging in rekening.

 

In de plaatsstelling
De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Hiervoor worden in de plaatsstellingskosten in rekening gebracht. Deze zijn € 150,

 

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden ontvangt u per email ongeveer 1 week voor vertrek (of zo snel mogelijk indien u kort voor vertrek boekt). De reisbescheiden dienen voor vertrek door de reiziger gecontroleerd te worden op correctheid en volledigheid.

 

Preferenties en essenties
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door GoBlanco nooit gegarandeerd. Hoewel de honorering van een preferentie vanuit de accommodatiehouder in de regel gratis is kan het incidenteel toch voorkomen dat er ter plaatse een tegemoetkoming betaald moet worden.

 

Appartement op indeling
U kunt boeken voor een 2-kamer en/of een 3-kamer appartement. Kiest u en/of uw medereizigers voor meer privacy dan wordt hiervoor een toeslag berekend zoals beschreven in het boekingstraject. Maakt u de keuze uw appartement niet volledig te bezetten dan heeft de reisorganisatie de mogelijkheid een individuele boeker bij te plaatsen, dan wel de configuratie van uw appartement keuze te wijzigen. De reisorganisatie moet u hier ten alle tijden voor aankomst over informeren.

 

Doorgang week
De wintersportweek en/of weekend zal doorgang vinden indien er méér dan 10 betalende reizigers geboekt hebben. Is dit niet het geval dan kan de reisorganisatie kiezen om de geboekte arrangement(en) te annuleren. Het niet doorgaan van de week/weekend moet tenminste 2 weken voor vertrek mede worden gedeeld aan de betreffende reiziger(s). De reiziger heeft de mogelijkheid om zijn arrangement kosteloos om te zetten naar 1 van de afreisdata die wel doorgang vinden en/of het arrangement kosteloos te annuleren.

 

Toeristenbelasting
In ieder gebied dient U ter plaatse toeristenbelasting te betalen. Dit bedrag verschilt per gemeente en wordt geïncasseerd door de plaatselijke accommodatie-verschaffer zodra U uw sleutel gaat ophalen.

 

Klachten & service ter plaatse
Indien uw vakantie niet naar wens verloopt en u hebt dit gemeld bij de betrokken dienstverlener maar hij/zij kan dit ter plekke niet naar wens oplossen, dan is het belangrijk dat u tijdens uw vakantie ‐ ter plaatse ‐ contact met ons opneemt via GoBlanco op het telefoonnummer dat u 1 week voor vertrek doorgestuurd krijgt met de reisbescheiden of via het e‐mailadres info@goblanco.nl.

 

Algemene reis- en boekingsvoorwaarden GoBlanco – winterseizoen2020/2021

 

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten

 

Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de
zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard
op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van
de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term;”definitieve boeking”;. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

 

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een
aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.

2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de
voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene
informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie
van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de
overeenkomst tenzij anders aangegeven.
2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk
om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met
betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

 

Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle
gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en
geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg
hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de
reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet
verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

 

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging
door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van
redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op
het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

 

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator

5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige
omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt.
5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder
enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt.
5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de
reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van
brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.
5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod.
5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten.
5.7. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
5.8. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

Artikel 6 Hulp en bijstand

6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de
reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator

7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan
vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering,
zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

 

Artikel 8 Rechten van de reiziger

8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Hiervoor worden in de plaats stellingskosten in rekening gebracht. Deze zijn € 150,-

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
· de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
· het verzoek wordt uiterlijk 14 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
· de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt
hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

 

Artikel 9 Opzegging door de reiziger

9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de
opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen.

9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het
Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos
worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

 

Artikel 10 Betaling

10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning
gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot
€ 2500,–; 10% over de daarop volgende € 2500,–; 5% over de volgende € 5000,– en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger

11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

 

Artikel 12 Klachten

Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten
registreren (klachtrapportage).
12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten
dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de
reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.