ALGEMENE VOORWAARDEN GOBLANCO

Reis- en Boekingsvoorwaarden GoBlanco – winterseizoen 2018/2019
Aanvullend op de algemene reis‐ en boekingsvoorwaarden, zoals in dit
document beschreven, hebben wij, GoBlanco, een aantal voorwaarden
opgesteld welke van toepassing zijn op alle vakanties welke wij zelf
organiseren. Indien U heeft geboekt heeft U getekend voor deze
reisvoorwaarden.

 

Totstandkoming Reisovereenkomst
Zodra u toestemming heeft gegeven om te boeken via de website is uw
boeking definitief. Er geldt géén herroepingsrecht.

 

Betaling
Bij boeking betaalt U 30% van de totale reissom als aanbetaling. De overige
70% van de reissom dient 8 weken, lees 54 kalenderdagen voor aankomst,
op onze rekening te staan. Boekt U binnen 8 weken voorafgaand van uw
reis moet U het gehele bedrag betalen.

 

Annuleren 
Indien u onverhoopt uw vakantie wenst te annuleren, dan gelden de
volgende termijn/kosten;
 U kunt annuleren tot 6 weken, lees 36 kalenderdagen voor vertrek.
Wij zullen alle gelden dan terug storten met uitzondering van 25
euro administratiekosten.
 Van de 36tigste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek: krijgt U
50% van de reissom teruggestort*
 Vanaf de 15de dag voor vertrek: bent U ons de volledige reissom
schuldig*.
* met de reissom bedoelen we het totale bedrag van uw boeking.
Let op: Bij groepsreizen, waarvoor een x-aantal bedden in optie zijn
genomen, zijn andere annuleringsvoorwaarden van toepassing. De
hiervoor geldende voorwaarden staan beschreven in de door de
betreffende organisatie getekende groepenofferte/bevestiging. Hiervoor
gelden dus niet (!) bovengenoemde annuleringsvoorwaarden.

 

Doorgang festival
Het wintersportfestival zal doorgang vinden indien er meer dan 75
betalende reizigers geboekt hebben. De geboekte vakantie gaat ten alle
tijden door. Het appartement, de skipas en de variabelen:
toeristenbelasting, handdoeken, opgemaakte bedden en eindschoonmaak
blijven staan. Indien U extra geboekt heeft voor ski-snowboardhuur en/of
ski-snowboardlessen dan blijven deze boekingen ook staan. Voor deze
boekingen blijven alle voorwaarden ongewijzigd van toepassing. Bij het
niet behalen van de 75 mensen krijgt U 100 euro teruggestort op uw
rekening zijnde alle onderdelen die vallen onder het arrangementsdeel
festivalticket zoals op de site vermeld indien U de gehele week heeft
geboekt. U krijgt 75 euro terug indien U een weekendarrangement heeft
geboekt. Zolang er geen contact opgenomen wordt mag U er vanuit gaan
dat het festival doorgaat. Indien het festival geannuleerd wordt krijgt U dat
uiterlijk twee weken van tevoren te horen of dit het geval is. Doorgang
festivalactiviteiten: tijdens de week vinden de programma onderdelen
wel/geen doorgang onder voorbehoud van weersomstandigheden, dan
wel advies van lokale partners. Als een onderdeel géén doorgang vindt,
dan wordt er in overleg met de lokale partner een alternatieve dag(deel)
gezocht om het onderdeel alsnog plaats te laten vinden. Annuleren van de
betreffende activiteit dan wel het verplaatsen naar een andere dag(deel)
kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Acties of Kortingscodes
Indien U gebruik maakt van een actie of een kortingscode dan geldt alleen
de desbetreffende korting of de desbetreffende actie. U kunt in geen enkel
geval gebruik maken van twee acties of kortingen tegelijkertijd.

 

Wijzigen
Houdt u er rekening mee dat het wijzigen van uw vakantie of vakantie
onderdelen niet altijd mogelijk is, en dat hier soms hoge kosten mee
gemoeid zijn. Wij doen ons best de kosten voor u te beperken maar
kunnen soms niet om hoge wijziging kosten heen. Goed om te weten:
Naast de kosten van de wijziging van betreffende accommodatie
onderdeel of het hotel brengen wij €25 administratiekosten per wijziging
in rekening.

In de plaatsstelling
De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen
door een ander. Hiervoor worden in de plaatsstellingskosten in rekening
gebracht. Deze zijn € 150,-

 

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden ontvangt u per email ongeveer 1 week voor
vertrek (of zo snel mogelijk indien u kort voor vertrek boekt). De
reisbescheiden dienen voor vertrek door de reiziger gecontroleerd te
worden op correctheid en volledigheid.

Preferenties en essenties
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden
gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de
uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder.
Preferenties worden dan ook door GoBlanco nooit gegarandeerd. Hoewel
de honorering van een preferentie vanuit de accommodatiehouder in de
regel gratis is kan het incidenteel toch voorkomen dat er ter plaatse een
tegemoetkoming betaald moet worden.

 

Appartement op indeling
U kunt boeken voor een 2-kamer en/of een 3-kamer appartement. Kiest u
en/of uw medereizigers voor meer privacy dan wordt hiervoor een toeslag
berekend zoals beschreven in het boekingstraject. Maakt u de keuze uw
appartement niet volledig te bezetten dan heeft de reisorganisatie de
mogelijkheid een individuele boeker bij te plaatsen, dan wel de
configuratie van uw appartement keuze te wijzigen. De reisorganisatie
moet u hier ten alle tijden voor aankomst over informeren.

 

Doorgang week
De wintersportweek en/of weekend zal doorgang vinden indien er méér
dan 10 betalende reizigers geboekt hebben. Is dit niet het geval dan kan de
reisorganisatie kiezen om de geboekte arrangement(en) te annuleren. Het
niet doorgaan van de week/weekend moet tenminste 2 weken voor vertrek
mede worden gedeeld aan de betreffende reiziger(s). De reiziger heeft de
mogelijkheid om zijn arrangement kosteloos om te zetten naar 1 van de

afreisdata die wel doorgang vinden en/of het arrangement kosteloos te
annuleren.

Toeristenbelasting

In ieder gebied dient U ter plaatse toeristenbelasting te betalen. Dit bedrag verschilt per gemeente en wordt geïncasseerd door de plaatselijke accommodatie-verschaffer zodra U uw sleutel gaat ophalen.

Klachten & service ter plaatse
Indien uw vakantie niet naar wens verloopt en u hebt dit gemeld bij de
betrokken dienstverlener maar hij/zij kan dit ter plekke niet naar wens
oplossen, dan is het belangrijk dat u tijdens uw vakantie ‐ ter plaatse ‐
contact met ons opneemt via GoBlanco op het telefoonnummer dat u 1
week voor vertrek doorgestuurd krijgt met de reisbescheiden of via het
e‐mailadres info@goblanco.nl.

 

Algemene reis- en boekingsvoorwaarden GoBlanco – winterseizoen2018/2019

 

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten

Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de
zin der wet die de
reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard
op andere reisdiensten
zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan
expliciet in de
aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van
de reisovereenkomst
deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in
de aanbieding is
uitgesloten door het gebruik van de term "definitieve boeking". Onder
reiziger wordt in dit
verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft
geen
herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8
weken voor vertrek,
noch bij z.g. "cruisereizen".

 

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
maken wanneer de
reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een
aanbetaling verlangen, de
hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.

2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de
voorwaarde verbinden dat
de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan
verlangen.
2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene
informatie in foto’s,
folders, advertenties, websites en andere informatiedragers.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie
van
de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de
overeenkomst tenzij
anders aangegeven.
2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de
reisorganisator de wettelijk
voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk
om bij de betrokken
autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met
betrekking tot paspoorten en
visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder
verkregen informatie
ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende
luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de
reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het
ter beschikking stellen
van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van
vervoersonderdelen van
de reis worden vermeld in de reisbescheiden.


Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle
gegevens omtrent hemzelf
en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het
sluiten of de
uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn
mobiele
telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor
de goede uitvoering van
de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en
geestelijke toestand alsmede
omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem
aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg
hebben dat deze
reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan
de reis wordt
(worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten
aan de reiziger in
rekening gebracht.
3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de
reisorganisator
verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet
verplicht aan een dergelijk
verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan
de wijziging
verbonden kosten te vergoeden.

 

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van
het aanbod van de
reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na
totstandkoming van de
overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging
en/of een factuur.
4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de
aanbieding vermelde termijn
opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand
aan de boeking
kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door
deze ook nog na
aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging
door de reisorganisator,
worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de
berekening van de reissom of
van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval
binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden)
respectievelijk binnen 48 uur
(reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te
geschieden onder opgaaf van
redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van
eventueel betaalde
gelden.
4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de
gemiddelde reiziger – op
het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

 

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator

5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst wijzigen wegens
gewichtige
omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt.
5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een
wezenlijk punt wegens
gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder
enige toerekenbare
vertraging aan zijn zijde, meedeelt.
5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de
reissom verhogen in
verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van
brandstofkosten) of de
verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling
geeft de
reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger
kan de verhoging
afwijzen.
5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens
de voorwaarden van de
reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in
afwijking van het
bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet
de reisorganisator
onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod.
5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de
reisovereenkomst

opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de
reissom of een
evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten.
5.7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden
toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
1. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator kan
worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

Artikel 6 Hulp en bijstand

6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de
reiziger hulp en bijstand te
verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die de reiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator
tot verlening van hulp
en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd. De
kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator

7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot
driemaal de reissom tenzij
de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of
bewuste

roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan
zijn aansprakelijkheid
voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten
of beperken.
7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan
worden toegerekend,
verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan
vermogensschade, voor
zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze
vergoeding bedraagt
ten hoogste eenmaal de reissom.
7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of
een Verordening van de
EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een
uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener
als zodanig toekent of
toestaat.
7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de
reiziger zijn schade heeft
kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering,
zoals bijvoorbeeld een
reis- en/of annuleringsverzekering.

 

Artikel 8 Rechten van de reiziger

8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten
vervangen door een ander. Hiervoor worden in de plaats stellingskosten in
rekening gebracht. Deze zijn € 150,-

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
en
 het verzoek wordt uiterlijk 14 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan
wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden
verricht; en
 de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners
verzetten zich niet
tegen deze indeplaatsstelling.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat
met redenen
omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk
tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde
gedeelte van de
reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van
de vervanging.

8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op
welke wijze hij de
reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde
tijdstip, doch uiterlijk 5
werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt
hij dit
onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

 

Artikel 9 Opzegging door de reiziger

9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij
verplicht om aan de
reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de
opzegging lijdt. Deze
bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van
de reissom afhankelijk van
het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).Deze percentages dient de
reisorganisator
voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger
kenbaar te maken.
9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze
annuleringskosten te voldoen.
9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie
van het
Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel
uitkeringsvatbare situatie geldt,
kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos
worden opgezegd of,
indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

 

Artikel 10 Betaling

10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip
(artikel 2.1) aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of
namens de

reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog
aan zijn
verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de
overeenkomst geacht te zijn
geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de
annuleringsgelden
verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde
bedrag vanaf de datum van
verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is hij na aanmaning
gehouden tot vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een
reissom tot
€ 2500,–; 10% over de daarop volgende € 2500,–; 5% over de volgende
€ 5000,– en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele
van de reiziger
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger

11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of
namens de reisorganisator
gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn
gedragingen. Dit te beoordelen
naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat
een goede uitvoering
van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door
de reisorganisator

van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de
reisorganisator in redelijkheid
niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De
hieruit voortvloeiende
kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel
mogelijk te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van
vertrek van de terugreis
zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

 

Artikel 12 Klachten

Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo
spoedig mogelijk
gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor
moet de reiziger
zich – in deze volgorde – melden bij:
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de reis
moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare
vertraging, worden
gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost,
zorgt de reisorganisator

voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten
registreren
(klachtrapportage).
12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen
procedure, de
contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de
klacht op de door de
reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de
reisorganisator
daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen,
kan zijn eventuele
recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten
dienst) of na de
oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden,
op de
voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de
reiziger een kopie van
het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient
deze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de
reiziger van de feiten
waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden
ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in
behandeling genomen, tenzij

de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht
een inhoudelijke reactie
geven.

OP ZOEK NAAR EEN ANDER GEBIED?

BEL ONS

 

+31 40 7200934

MA T/M VR

10:00 tot 16:00 uur

KANTOOR

 

Oude Rechtbank

Stratumseind 32

5611 ET Eindhoven

MAIL ONS

 

info@goblanco.nl

24/7

SOCIALS

 

FB@GoBlancovakanties

INSTA@goblanco

Copyright GoBlanco | Alle rechten voorbehouden | Algemene reisvoorwaarden GoBlanco

Betaal veilig en makkelijk